កីឡាករអុកចត្រង្គទូទាំងប្រទេសជាង១៤០នាក់ នឹងចូលរួមប្រជែងពានរង្វាន់ វិមានឈ្នះ ឈ្នះ