ជប៉ុនចុះកិច្ចសន្យាផ្តល់ជំនួយទឹកប្រាក់ ៦៩២.៥២២ដុល្លារអាម៉េរិក សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចំនួនពីរនៅកម្ពុជា