ក្រសួងធនធានទឹក ព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់រដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០១៩ខាងមុខ