ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារសម្ភពមួយខ្នងនៅមណ្ឌលសុខភាព​បូរីជលសា