អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយ​មានជ័យជំរុញភាគីពាក់ព័ន្ធឱ្យបន្តការរៀបចំផែនការបោស​​សម្អាតមីន ចំគោលដៅ​លើតំបន់​ប្រឈម​​នឹងគ្រោះថ្នាក់មីនខ្លាំ