រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ប្រជុំរៀបចំផែនការបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកល ២០១៨-២០១៩