ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង ១.០០០នាក់ មកទស្សនកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុ តាមច្រកកំពង់ផែសមុទ្រ