អភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ ចូលរួមសិក្ខាសាលា ឆ្លុះបញ្ចាំងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជលផលតាមវាលស្រែ