ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ជំរុញ​ឱ្យមន្ត្រីក្រោមឱវាទចូលរួមបំពេញកម្រងសំណួរតាមឌីជីថល​ដើម្បីតាមដានសុខភាពប្រចាំថ្ងៃ