​ជប៉ុនគឺជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយសក្កានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា