កិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ ការគ្រប់គ្រង និងការថែទាំស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា-ថៃ (ស្ទឹងបត់-បានណងអៀន)