រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបង្ហាញថា ការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ នៅតាមបណ្តារោងចក្រ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម គឺជាចំណែកមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន