៩ខែឆ្នាំនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ប្រមូលចំណូលពន្ធបាន ជាង ៩៥ភាគរយ នៃផែនការច្បាប់ថវិកាជាតិ