ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសពន្យារពេលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ទៅថ្ងៃទី៥ និងទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២វិញ