ប្រធានរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រវាងប្រទេសទំាងពីរ