ក្រសួងបរិស្ថាន និង ក្រសួងឧស្សាហកម្ម ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង គម្រោ​ង​កា​រ​លើ​ក​ម្ព​ស់​​​កា​រ​អ​នុ​វ​ត្ដ​ថា​មពលនិរន្ដរភាពក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌ