នាវាទេសចរណ៍យក្សITALYនាំភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង២.០០០នាក់ធ្វើទ​ស្សន​កិ​ច្ច​នៅ​ក​ម្ពុ​ជា