នាយិកាគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Visa ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ប្តេជ្ញាពង្រីកការប្រើប្រាស់ និងការទទួលយកការទូទាត់តាមរយៈឌីជីថល