សិក្ខាសាលាស្តីពីការរួមគ្នាអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍកីឡាប្រពៃណីក្នុងអាស៊ានបានបញ្ចប់ដោយផ្លែផ្កា