វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល វគ្គតម្រង់ទិស ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ-សង្កាត់ជាប់ឆ្នោតថ្មី អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅខេត្តកណ្តាល