រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌៖ វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី១០ មានចំណុចសំខាន់ៗចំនួនពីរ