រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ៖ ការដាក់ឱ្យអនុវត្តន៍របបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធន គឺជាជំហានថ្មីមួយទៀត ឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍសន្តិសុខសង្គមនៅកម្ពុជា