វិស័យសំណង់ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងបន្តងើបឡើងវិញ ក្នុងអត្រា ៧.២ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០២៣