អាជ្ញាធរមីន និងតំណាងអង្គការ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជា ដឹកនាំប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគម្រោង​បោសសម្អាត​មីនដើម្បីលទ្ធផលដំណាក់កាលទី៤