រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពង្រឹងវិស័យសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និង លើកកម្ពស់អនាម័យប្រកបដោយនិរន្តរភាព នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ