រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានប្តូរវេនអាស៊ានឆ្នាំ២០២២ នឹងជំរុញ ពន្លឿន ការស្តារឡើងវិញនូវគ្រប់វិស័យ