នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៃអង្គការ សុខភាពពិភពលោក (WHO) ទទួលស្គាល់ចំពោះវីរភាពដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩