ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ពីការលេីកកម្ពស់ការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសជំរុញ (ដូសទី៣ ទី៤ និងទី៥) ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នាៗ និងបានឆាប់រហ័ស