ក្រុមហ៊ុន Walmart គ្រោងពង្រីកការបញ្ជាទិញផលិតផលពីកម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការងារនៅកម្ពុជា