មន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសាធារណការ៖ កម្ពុជា ព្រាងផែនការទសវត្សរ៍ជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោករយៈពេល១០ឆ្នាំបន្តទៀត  ដើម្បីកាត់បន្ថយអ្នកស្លាប់ឱ្យបាន៥០ភាគរយ