អ្នកជំនាញអះអាងថា ការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេង និងឧស្ម័នសកល មិនបានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការនាំចេញអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនោះទេ