រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីយ៍៖ ការជំរុញអក្ខរកម្មឌីជីថល នឹងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង​នៃ​ការសិក្សា​ជំនាញ​​ឌីជីថល និងជួយគាំទ្រដល់ការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌគោល​នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា