មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួង​សាធារណការ អនុញ្ញាតឱ្យប្រតិភូតំណាងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួបពិភាក្សាការងារ