សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជំរុញឱ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នា បន្តខិតខំរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឱ្យបានល្អ