សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថា នឹងមានកំណើនឡើងវិញក្នុងចន្លោះ ៥.៦ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០២២ និងខ្ពស់បំផុតត្រឹម ៦.៥ភាគរយ ក្នុងឆ្នាំ២០២៣