សភាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា បង្ហាញ​ពី​បំណង​គាំទ្រដល់​ការងារ​បោសសម្អាត​មីន​ និង​កិច្ច​សង្រ្គោះ​ជន​ពិការ​ដោយ​សារ​មីន​នៅកម្ពុជា