ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ ស្នើឱ្យវិស័យឯកជនជប៉ុន ជួយគាំទ្រឱ្យមានការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី កម្ពុជា-ជប៉ុន