រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស៖ ផ្ទះបាយអង្គរ ដែលបានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ នឹងដើរតួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​មួយសម្រាប់វិស័យការទូតម្ហូបអាហាររបស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិ