ក្រសួងធនធានទឹក៖ ចាប់ពីថ្ងៃ២០ដល់២៦មេសាអាចនឹងមានភ្លៀងលាយឡំ ផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់