មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ជំរុញឱ្យត្រៀមអ្នកជំនាញផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍ ដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរឡើងវិញ ក្រោយស្ថានភាពកូវីដ១៩ មានការធូរស្រាល