លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កំពុងធ្វើទំនើបកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល នៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ និងឯកជន