អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផល សម្រេចបានសម្រាប់វិស័យមីនក្នុងអាណតិ្តបេសកកម្មនៅកម្ពុជា