ឯកឧត្តម អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន៖ យុវជនជាចលករយ៉ាងសំ​ខាន់ក្នុងការ​ចូលរួ​មថែ​រ​ក្សាកា​រ​ពា​រ​ស​ន្តិ​ភា​ព និងការអភិវឌ្ឍ