អនុប្រធានធនាគារពិភពលោក អះអាងពីការបន្តគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវឋានៈជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់