រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ប្រកាសឱ្យបេក្ខជនប្រឡងជាប់ ទៅយកវិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ