រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ ស្នើធនាគារពិភពលោកជួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍជំនាញ និងការចល័តកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជា ដើម្បីយុវជនទទួលការងារល្អៗ