ក្រសួងបរិស្ថាន ពិនិត្យវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគ ម្រោងសាងសង់ប្រព័ន្ធខ្សែកាបអុបទិក ក្រោមបាតសមុទ្រ ហុងកុង-ព្រះសីហនុ