តំណាងពីព្រឹត្តិការណ៍អម នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី១៣ អញ្ជើញថ្លែងការណ៍ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ