ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប៖ សហភាពអឺរ៉ុប នឹងបន្ដពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ី ពង្រីក​ហិរញ្ញ​ប្បទាន និងវិនិយោគ ការពារ និងស្ដារឡើងវិញនូវធម្មជាតិ