សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភា៖ កិច្ចប្រជុំ ASEP11 ទទួលបាននូវការចូលរួមសម្តែងមតិជាច្រើន បង្ហាញអំពីការប្តេជ្ញាចិត្ត និងសារៈសំខាន់នៃតួនាទីរបស់សភា